Gezondheidsmonitor 2016

Vanaf eind september 2016 gaat een landelijk gezondheidsonderzoek van start. Dit onderzoek heet de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016. Inwoners in Nederland van 19 jaar en ouder kunnen hiervoor een vragenlijst van de GGD ontvangen.

Alle GGD’en in Nederland voeren dit onderzoek uit in opdracht van de gemeente. Met de gegevens kunnen gemeenten en GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Door samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

Gelijk naar:

Achtergrond

De gemeente heeft allerlei taken en verantwoordelijkheden rond volksgezondheid. Die staan in de Wet publieke gezondheid. Zo moet de gemeente de gezondheid van de burgers in kaart brengen. Dat doet de GGD voor de gemeente. De GGD verzamelt informatie via een vragenlijst met vragen over gezondheid, leefgewoonten en woonomgeving. De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek voor het gezondheidsbeleid. Bijvoorbeeld hoeveel inwoners roken er of hebben er overgewicht? Passen de voorzieningen  bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Zijn er veranderingen vergeleken met het onderzoek van vier jaar geleden? En hoe zit het met de landelijke cijfers en met de cijfers van andere gemeenten?

Op basis van al deze gegevens stelt de gemeente elke vier jaar de gemeentelijke nota gezondheidsbeleid vast.

In 2012 is voor de eerste keer de Gezondheidsmonitor uitgevoerd door de GGD’en, CBS en RIVM bij volwassenen van 19 jaar en ouder. Ruim 387.000 personen deden mee aan het vragenlijstonderzoek. De landelijke resultaten van het onderzoek leest u op de website: www.volksgezondheidenzorg.info

Doelgroep van het onderzoek

De computer selecteert wie een uitnodiging krijgt voor het onderzoek; dat is dus een kwestie van toeval. De computer kiest willekeurig de namen en adressen van personen van 19 jaar en ouder uit het bevolkingsregister. De GGD nodigt alleen die geselecteerde mensen uit. Samen vormen zij een doorsnee van de totale Nederlandse bevolking. Daarom mag alleen degene die persoonlijk uitgenodigd is de vragenlijst invullen. Personen die niet geselecteerd zijn ontvangen geen vragenlijst en kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

Privacy

Bij dit onderzoek zijn de gegevens van de deelnemers veilig. Dat is verplicht. Dit is onder andere in de Wet bescherming persoonsgegevens bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de gegevens van de deelnemers te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat de gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. 

Een herinneringsbrief

Voor het onderzoek zijn strenge regels gemaakt hoe wordt omgegaan met naam en adresgegevens. Dit geldt ook voor de herinneringsbrief. Herinneringsbrieven worden alleen verstuurd naar personen van wie nog geen ingevulde vragenlijst is ontvangen.

Procedure

Op elke papieren vragenlijst staat een barcode. Voor de digitale vragenlijst wordt een inlogcode gebruikt. De barcodes en inlogcodes van de ontvangen vragenlijsten worden vergeleken met het overzicht van alle verstuurde barcodes en inlogcodes naar de geselecteerde personen voor het onderzoek. Op basis hiervan worden herinneringsbrieven verzonden. In elk geval één, maar misschien wel meer. Het kan soms voorkomen dat iemand de vragenlijst heeft ingevuld, maar toch een herinneringsbrief krijgt. Waarschijnlijk was de vragenlijst nog niet binnen op het moment dat de herinneringsbrieven werden verstuurd. Na afloop van het onderzoek worden alle adresgegevens vernietigd. Een uitzondering geldt voor de adresgegevens van de personen die hebben aangegeven mee te willen doen aan vervolgonderzoek

Samenwerking

Door samenwerking van de GGD’en met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert dit grootschalige gezondheidsonderzoek informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Dit vergroot de waarde van het onderzoek en zorgt ervoor dat er efficiënt wordt samengewerkt. De betrokken partijen hebben landelijke afspraken over de samenwerking gemaakt en dit vastgelegd in een overeenkomst.

In gepubliceerde uitkomsten gaat het altijd om de gegevens van groepen van personen en nooit over individuele personen. Met de gegevens kan een beeld worden neergezet hoe het staat met de gezondheid van groepen, bijvoorbeeld van vrouwen, van de hele gemeente of van personen tussen de 40 en de 65 jaar.

Alleen voor onderzoek kunnen geanonimiseerde gegevens aan andere instellingen verstrekt worden. Instellingen mogen de gegevens niet gebruiken met als doel winst te maken. Een speciale commissie beoordeelt zulke aanvragen.

Combinatie van gegevens

De antwoorden die de deelnemers in dit onderzoek geven, worden automatisch gecombineerd met informatie die het CBS van andere instellingen krijgt. Voorbeelden zijn gegevens over inkomen en bevolkingsopbouw. GGD, RIVM, CBS maken hiermee statistieken over de Nederlandse samenleving. Op deze manier werken we zo zuinig mogelijk. Ook hierbij is de privacy van deelnemers gewaarborgd.

Toestemming

Deelnemers doen vrijwillig mee aan het onderzoek door de vragenlijst schriftelijk of via digitaal in te vullen. Met het insturen van de vragenlijst geven deelnemers aan dat zij toestemming verlenen voor het verwerken van de gegevens. Het is voor deelnemers (technisch) niet mogelijk zich achteraf uit het onderzoek terug te trekken, omdat de antwoorden gescheiden zijn van naam en adresgegevens. Daardoor is niet te achterhalen van wie de antwoorden afkomstig zijn. Alle geregistreerde onderzoeksgegevens worden bewaard volgens wettelijke richtlijnen.

Naar boven