Gezondheid & leefomgeving

Elke ontwikkeling in de fysieke leefomgeving van een gemeente heeft positieve of negatieve invloed op de gezondheid van inwoners. Wat speelt er in uw gemeente? Wordt er bijvoorbeeld een nieuwe wijk gebouwd? Heeft een energieleverancier plannen om windmolens te plaatsen? Loopt er een snelweg langs een wijk? Is er een veehouder die wil uitbreiden? Stuk voor stuk (complexe) gemeentelijke vraagstukken, waarbij de verschillende belangen van de betrokkenen invloed hebben op de gezondheid van inwoners.

Heeft uw gemeente ambities om een gezonde gemeente te blijven of te worden? Waarin de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van de inwoners worden meegenomen in de besluitvorming? GGD Fryslân is dan uw onmisbare partner en adviseur. Met ervaren adviseurs, een diepgeworteld netwerk in alle Friese gemeenten en uitgebreide data en kennis over gezondheid, adviseert GGD Fryslân gemeenten bij omgevingsvraagstukken.

Omgevingswet

In 2024 werd de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet biedt kansen om de publieke gezondheid effectiever te beschermen en te bevorderen.

Het doel van de Omgevingswet is tweeledig:

  1. Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving bereiken en in stand houden.
  2. De fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen.

In de Omgevingswet wordt een beperkt aantal normen opgenomen t.a.v. een gezonde leefomgeving. Voor het (lokaal) bestuur komt er veel afwegingsruimte om gezondheidsaspecten mee te wegen. Dit geeft kansen en mogelijkheden om gezondheidswinst te behalen met een optimaal ingerichte fysieke omgeving. GGD Fryslân kan met de Friese gemeenten meedenken en hen adviseren over gezondheid in de omgevingsvisie en het omgevingsplan, gezondheidsaspecten van ruimtelijke plannen en lokaal gezondheidsbeleid.

Bouwsteen Gezondheid in Omgevingsvisies van Friese gemeenten

GGD Fryslân is aangesloten bij De Friese Aanpak: een samenwerking van provincie, gemeenten en waterschap in het kader van de omgevingsvisies.

In het Omgevingslab Gezondheid wordt vanuit verschillende beleidsdomeinen en belangen samenhangend gekeken naar kansen en ambities om gezondheid te bevorderen en te beschermen via de leefomgeving. De opbrengsten staan in de bouwsteen Gezondheid in Omgevingsvisie.

GGD GHOR Nederland

Op de website van GGD GHOR Nederland zijn documenten te vinden over de gezonde leefomgeving.

Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad heeft in 2016 een advies uitgebracht over het meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid. Bekijk het advies op de website van de Gezondheidsraad.

Contact

Heb je vragen over gezondheid en leefomgeving? Neem contact met ons op.

Bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur.

Advies gezondheidsbeleid gemeenten