Meldpunt voor niet acute hulpvraag

03 maart 2021

In de periode van 1 juni 2019 t/m 31 december 2020 liep de pilot ‘Meldpunt niet acute hulpvraag’ binnen Friesland. Vanwege de positieve resultaten is ervoor gekozen om door te gaan met dit meldpunt. De pilot kwam voort uit de aanpak ‘personen met verward gedrag’ en heeft als doel om voor de omgeving en professionals een laagdrempelig meldpunt in te richten. Hier kan iedereen melding maken van personen waar men zich zorgen over maakt op het gebied van welzijn, zelfredzaamheid, participatie en gezondheid.

Resultaten ‘Meldpunt niet-acute hulpvraag’ 

Hieronder de resultaten van de pilot op een rij: 

  • Er zijn gedurende de pilotperiode 380 meldingen verwerkt en correct doorgezet. 
  • Het meldpunt heeft niet enkel een doorschakel-functie, maar wordt ook steeds meer een kennis- en informatiepunt. Zo zijn het meldpunt, de taken vervuiling en verwaarlozing en de taken rond de Wet Verplichte GGZ (Wvggz) bij hetzelfde team binnen de GGD belegd. Hierdoor krijgen we (nog) meer expertise en zicht op de doelgroep. 
  • Bovendien is het meldpunt onlosmakelijk verbonden met de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (wvggz). Door in te zetten op vroeg- signaleren en preventie wordt getracht maatschappelijk leed, kosten en inzet van maatregelen zoals de Wvggz te beperken. 
  • Het meldpunt is aangehaakt bij (landelijke) initiatieven zoals het landelijke meldpunt zorgwekkend gedrag.
  • Bij eventuele verdere borging van het meldpunt in 2022 zullen alle Friese gemeenten ook voldoen aan het Wetsvoorstel Aanpak Meervoudige Problematiek Sociaal domein (Wams) dat gemeenten verplicht conform artikel 2.2.5 om een meldpunt in te richten voor zorgen rondom welzijn, zelfredzaamheid, participatie of de gezondheid van een inwoner en waar triage, advies of doorzetting naar een passende vervolgorganisatie moet plaatsvinden. Dit moet leiden tot een meer gecoördineerde aanpak en betere zorg voor inwoners met meervoudige problematiek. 

Vroeg-signalering en aanmeldingen acuut zorgkader 

Personen met verward gedrag vragen zelf weinig om hulp of vermijden het zelfs, daarom is vroeg-signalering middels een meldpunt van belang. Een deel van hen veroorzaakt niet direct problemen, maar is kwetsbaar en dit kan leiden tot (verder) leed, kosten overlast of zelfs maatschappelijke onrust. Met een meldpunt worden signalen over deze doelgroep in een vroeg stadium kenbaar gemaakt. Naast de inzet op vroeg-signalering konden in de pilot ook personen vanuit een acuut zorgkader worden aangemeld (bijvoorbeeld Rapid Responder GGZ, crisis-  beoordelingslocatie, arrestantenzorg) nadat de situatie gede-escaleerd was en er geen GGZ-behandeling mogelijk was, maar er nog wel zorgen over deze persoon waren.  

In beide gevallen deden de sociaal verpleegkundigen achter het meldpunt een zorgvuldige triage door het opvragen van aanvullende informatie en/of door het zelf afleggen van een huisbezoek. Dit met als doel advies te geven of de melding door te geleiden naar de juiste vervolgorganisatie.  

Uitgangspunt GGD Fryslân 

Uitgangspunt voor GGD Fryslân is dat we in opdracht en ter ondersteuning van de gemeenten werken. We werken aanvullend op de bestaande systemen en met het uitgangspunt ‘lokaal, tenzij’. 

Meer weten? 

Vragen over het meldpunt of heb je een Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)/ bemoeizorg casus? 

Neem contact met ons op via 0800-1205 of via adviespuntverwardgedrag@ggdfryslan.nl