Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Sociaal medisch advies aanvragen

Het kan zijn dat een leerling, door ziekte of andere problemen, een tijd niet kan voldoen aan de eisen van de leerplichtwet en (gedeeltelijk) niet naar school gaat. In dat geval kan de leerplichtambtenaar een vrijstelling van de leerplichtwet toekennen. Hiervoor kan hij een sociaal medisch advies aanvragen bij de onafhankelijke jeugdarts van GGD Fryslân.

Voordat de leerplichtambtenaar voor een mogelijke leerplichtontheffing een sociaal medisch advies en een beoordeling van de rechtmatigheid van het schoolverzuim bij de GGD aanvraagt, moet het reguliere begeleidingstraject van de leerling op school bij voorkeur zijn afgerond.

Het sociaal medisch advies

Na een aanvraag voor een sociaal medisch advies beoordeelt de GGD-arts:

  • Of een kind of jongere, op basis van in de Leerplichtwet 1969 gestelde kaders, in aanmerking komt voor (partiële) vrijstelling van de leerplicht.
  • Of er medische redenen zijn, die ten grondslag liggen aan het schoolverzuim.

Binnen 2 weken na ontvangst van de aanvraag vindt een afspraak met de leerling en ouders plaats. Na die afspraak volgt binnen 6 weken schriftelijk het sociaal medische advies. GGD Fryslân adviseert de gemeente alleen via een sociaal medisch advies over vrijstelling van de leerplicht. Een sociaal medisch advies wordt niet gegeven voor vragen over leerlingenvervoer.

Kosten

De kosten voor een sociaal medisch advies voor de gemeente zijn in 2021 € 590,00 per advies (exclusief btw). Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd.

Aanvraagformulieren

Om een sociaal medisch advies aan te vragen kun je de onderstaande formulieren gebruiken:

  •  Een aanvraagformulier met persoon- en contactgegevens van de betreffende leerling.
  •  Een door de ouder en eventueel leerling ingevuld en ondertekend machtigingsformulier voor het opvragen van medische gegevens.
Factsheet Sociaal Medische Advisering SMA

Formulieren toesturen

Beide aanvraagformulieren kun je digitaal of per post sturen naar opsturen naar GGD Fryslân, t.a.v. Secretariaat Zuidoost SMA leerplicht.

Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden.