Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Coalities in preventie

Binnen de Friese Preventieaanpak werkt GGD Fryslân nauw samen met alle Friese gemeenten en diverse private en publieke organisaties aan preventie. Via de Friese Preventieaanpak (FPA) wordt in gezamenlijkheid gewerkt aan de ambitie: Een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor iedereen in Fryslân. Zo wordt gezond leven in alle levensfases mogelijk gemaakt en is er aandacht voor allerlei factoren die daarmee samenhangen. Binnen de Friese Preventieaanpak zijn er acht belangrijke thema’s benoemd die van invloed kunnen zijn.

""

Ondanks dat er op het gebied van preventie binnen deze thema’s al het nodige in Fryslân gebeurt, worden bestaande programma’s (en interventies) via de Friese Preventieaanpak nog verder herijkt en verrijkt. De toegevoegde waarde van de Friese Preventieaanpak ligt daarnaast voornamelijk in het bundelen van alle kennis en ervaring én het maken van verbinding tussen al deze thema’s. Daarbij wordt ingezet op weten wat werkt, delen wat werkt en doen wat werkt. Binnen de Friese Preventieaanpak worden coalities gevormd waarbinnen samenwerkende organisaties aan de slag kunnen op één of meerdere thema’s en/of levensfases. Hieronder de bestaande programma’s (interventies) in een overzicht met daaronder meer informatie per programma.
  

Programma / interventie
(op alfabetisch volgorde)

Korte omschrijving

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid

Werkt aan het vergroten van kennis in de regio en wil meer zicht krijgen op wat werkt in de publieke gezondheid.

Gezonde School

De missie is een gezonde leefstijl in het DNA van elke school. Dat betekent dat een school structureel en integraal werkt aan een gezonde leefstijl van leerlingen, studenten en medewerkers.

Jong Leren Eten

Heeft als doel dat kinderen leren om gezonde én duurzame voedsel keuzes te maken onder het motto: Gezond voor jezelf en gezond voor de aarde!

Kansrijke Start

Werkt aan gelijke kansen voor elk kind in de eerste 1.000 dagen.

Nu niet Zwanger

Ondersteunt kwetsbare mensen om een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken.

Nuchtere Fries

Streeft naar het verminderen van de problematiek rondom jeugd, alcohol en drugs.

Nuchter over Gewicht

Streeft naar een toename in het aantal Friese kinderen en jongeren met een gezond gewicht.

Regionaal Zorgnetwerk Noord-Nederland

Heeft als doel het antibioticagebruik zodanig te beïnvloeden dat de toename van resistentie voor antibiotica wordt gestopt.

Rookvrije Generatie

Heeft als doel dat kinderen in Fryslân rookvrij opgroeien en dat er geen kinderen meer roken in Fryslân.

Vitale Regio Fryslân: leren in preventie

Werkt domeinoverstijgend aan preventie.

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid

Met de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid brengen we praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid op het terrein van publieke gezondheid samen. Zo willen we kennis in de regio vergroten en meer zicht krijgen op wat werkt in de publieke gezondheid. We werken hiervoor samen met diverse kennispartners, zoals zorgverzekeraar De Friesland, NHL Stenden, Fries Sociaal Planburo, RUG/UMCG, RIVM, Hanze University for Applied Sciences Campus Fryslân. Deze kennispartners zijn verenigd in Aletta Fryslân

Meer informatie
Voor meer informatie, ga naar www.publiekegezondheid.nl.  Of neem contact op met Marijke Teeuw of Klaus Boonstra, coördinatoren Academische Werkplaats Publieke Gezondheid, via m.teeuw@ggdfryslan.nl of k.boonstra@ggdfryslan.nl.

Gezonde School

De missie van het landelijke programma Gezonde School is een gezonde leefstijl in het DNA van elke school. Dat betekent dat een school structureel en integraal werkt aan een gezonde leefstijl van leerlingen, studenten en medewerkers. Scholen in Fryslân kunnen hierbij ondersteuning krijgen. Samen met Gezonde School adviseurs (GGD Fryslân) kan de school met de aanpak aan de slag! In overleg wordt bekeken wat voor een school wenselijk en haalbaar is.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op gezondeschoolfryslan.nl of gezondeschool.nl. Heb je een vraag? Neem dan contact op via gezondeschoolfryslan@ggdfryslan.nl.

Jong Leren Eten

 Het programma Jong Leren Eten is erop gericht om, via het onderwijs en de kinderopvang, kinderen (van 0-18 jaar) structureel meer in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Het uiteindelijke doel is dat kinderen leren om gezonde én duurzame (voedsel)keuzes te maken onder het motto: ‘Gezond voor jezelf en gezond voor de aarde!’ Dit programma is een initiatief van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Meer informatie
Heb je een vraag of wil je graag weten welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn voor scholen en/of kinderopvang? Neem dan contact op via jonglereneten.nl

Kansrijke Start Fryslân

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. Kansrijke Start Fryslân werkt aan gelijke kansen voor elk kind in de eerste 1.000 dagen, die cruciaal zijn voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen op latere leeftijd. Het actieprogramma Kansrijke Start Fryslân richt zich op de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen in deze periode.

Meer informatie
Voor meer informatie, bekijk onze pagina over Kansrijke Start. Heb je vragen? Neem dan contact op met Dennis Roskam, provinciaal regisseur Kansrijke Start Fryslân, via d.roskam@ggdfryslan.nl of 088-2299895.

Nu Niet Zwanger

Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare mensen om een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Dit is mogelijk wanneer professionals hierin actief begeleiden, beginnend bij een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zij sluiten daarbij aan bij de dagelijkse leefwereld van de cliënt en verkennen met hen welke vragen, emoties, ideeën en drempels er bestaan.

Meer informatie
Voor meer informatie, bekijk de pagina over Nu Niet Zwanger. Heb je vragen? Dan kun je ook contact opnemen met Margreet van der Meijde, projectleider Nu Niet Zwanger Friesland, via m.vandermeijde@ggdfryslan.nl of 06-21365404.

Nuchtere Fries

In het samenwerkingsverband Nuchtere Fries werken verschillende partijen samen aan het verminderen van de problematiek rondom alcohol en drugs: alle Friese gemeenten, Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN), Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Politie Noord-Nederland en GGD Fryslân. De gedachte achter de provinciale samenwerking is enerzijds het met gebundelde kennis ontwikkelen van producten die iedere gemeente en andere betrokkenen kunnen inzetten. Anderzijds het bevorderen van samenhang in en effectiviteit van maatregelen, gezien de gemeentegrens overstijgende problematiek.

Meer informatie
Voor meer informatie ga naar www.nuchterefries.nl. Heb je vragen? Neem contact op met Fabian Schurink, projectleider Nuchtere Fries, via f.schurink@ggdfryslan.nl of 06-31649278.

Nuchter over Gewicht/JOGG

Het programma Nuchter over Gewicht heeft onder andere als doel dat het aantal Friese jongeren met een gezond gewicht de komende jaren weer zal gaan toenemen. Om dat te bereiken hebben Friese gemeenten, GGD Fryslân, ROS Friesland en Sport Fryslân, onder de naam 'Nuchter over Gewicht', de handen ineengeslagen. We zetten in op een gezonde leefomgeving voor de jongeren op school, in de buurt, bij de sportvereniging en thuis. Een aantal Friese gemeenten geeft hier lokaal invulling aan met behulp van de landelijke JOGG-aanpak (een onderbouwde, integrale methodiek, waarbinnen gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven gezamenlijk een werknet vormen). Door de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken, groeit de jeugd op tot een gezonde generatie. Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd.

Meer informatie
Voor meer informatie ga naar www.nuchterovergewicht.nl en/of www.jogg.nl. Voor vragen, neem contact op met Mariëlle Bleeker, projectleider Nuchter over Gewicht en regiocoördinator Friese JOGG-gemeenten, via m.bleeker@ggdfryslan.nl of 06-53237892.

Regionaal Zorgnetwerk Noord-Nederland

GGD Fryslân is actief betrokken bij de totstandkoming van een regionaal zorgnetwerk in Noord-Nederland dat als doel heeft het antibioticagebruik zodanig te beïnvloeden dat de toename van resistentie voor antibiotica wordt gestopt. Binnen dat zorgnetwerk gaan we met allerlei partijen initiatieven ontwikkelen om de door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gestelde doelstellingen te halen. Het gaat bijvoorbeeld om afstemming over het voorschrijven, signaleren, informeren, deskundigheidsbevordering, auditeren, publieksinformatie en communicatie.

Meer informatie
Voor meer informatie, stuur een email naar infectieziekten@ggdfryslan.nl.

Rookvrije Generatie 

De ambitie van Rookvrije Generatie is dat kinderen in Fryslân vanaf 2022 rookvrij opgroeien en dat per 2040 geen kinderen meer roken in Fryslân. Rookvrij opgroeien vraagt een doorlopende aanpak op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Als organisatie voor de publieke gezondheid heeft GGD Fryslân preventie van roken al sinds lange tijd op de agenda staan. Per 2019 zijn initiatieven op dit gebied gebundeld in het project Rookvrije Generatie Fryslân. De focus van het project ligt op het rookvrij maken van (kind)omgevingen. Onderdeel daarvan is ondersteuning bij stoppen met roken

Meer informatie
Heb je vragen? Neem dan contact op via rookvrijegeneratie@ggdfryslan.nl.

Vitale Regio Fryslân: leren in preventie

Vitaliteit en gezondheid zijn belangrijk voor alle Friese inwoners. Daarom werken GGD Fryslân, acht Friese gemeenten en De Friesland (zorgverzekeraar) sinds 2016 samen binnen Vitale Regio Fryslân. Binnen dit programma zijn inmiddels acht lokale pilots actief en worden kennis, ervaring en krachten gebundeld. Het programma loopt tot medio 2021.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.vitaleregiofryslan.nl 

d

De Vitale Revolutie

De Vitale Revolutie is een beweging in Zeeland, waarbij samen werken aan een gezonde leefomgeving het uitgangspunt is.


Contact

Vragen of meer informatie? Neem contact op met GGD Fryslân via het algemene telefoonnummer of bekijk de contactgegevens voor gemeenten.

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 17.00

Contactgegevens voor gemeenten