Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Coalities in preventie

GGD Fryslân werkt voor de Friese gemeenten aan preventie. Daarbij ontstaan allerlei coalities met private en publieke partijen.

Vitaliteitsalliantie Friesland

Een groeiend aantal Friese organisaties werkt samen in de Vitaliteitsalliantie Friesland. De Alliantie wil een beweging op gang brengen om gezond leven leuker en makkelijke te maken, voor alle inwoners van Friesland.

Nuchter over gewicht

Friese gemeenten, GGD Fryslân, ROS Friesland en Sport Fryslân hebben, onder de naam 'Nuchter over gewicht', de handen ineen geslagen. Samen willen we er voor zorgen dat het aantal Friese jongeren met een gezond gewicht de komende jaren weer zal gaan toenemen. Want een goede gezondheid van onze Friese jeugd is voor ons allemaal een belangrijk speerpunt!
www.nuchterovergewicht.nl

Werkgroep preventie en sociaal domein Friesland

GGD Fryslân en vertegenwoordigers van Friese gemeenten werken samen in deze werkgroep. De werkgroep organiseert een symposium op 15 mei 2017. Voor meer informatie, stuur een e-mail naar beleidsadvisering@ggdfryslan.nl

Vitale Regio Fryslân

De Friesland Zorgverzekeraar en GGD Fryslân werken met drie pilotgemeenten aan het verbeteren van de preventiestructuur in Fryslân. Deelnemers: De Friesland Zorgverzekeraar, GGD Fryslân, Gemeente De Fryske Marren, Gemeente Tytsjerksteradiel, Gemeente Weststellingwerf. Voor meer informatie, stuur een e-mail naar beleidsadvisering@ggdfryslan.nl.  

Meer lezen

 

Nuchtere Fries

Platform Nuchtere Fries ondersteunt en adviseert gemeenten, voert bewustwordingsacties en onderzoeken uit en ontwikkelt producten die door iedere gemeente ingezet kunnen worden.
www.nuchterefries.nl

Een inspirerend voorbeeld is de succesvolle Zweedse alcoholpreventie aanpak 'STAD'. Op de website Lokaalmiddelenbeleid.nl staat meer informatie over deze aanpak.

Aanpak Laaggeletterdheid in Fryslân

Laaggeletterdheid is een probleem in onze samenleving. Mensen die laaggeletterd zijn hebben moeite met lezen en schrijven. Daardoor hebben ze ook moeite om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en deze informatie te gebruiken bij het nemen van beslissingen te nemen over gezondheid. Laaggeletterdheid kan tot gevolg hebben dat mensen over minder gezondheidsvaardigheden beschikken. Dat is een belangrijke verklaring voor het bestaan van gezondheidsachterstanden. Laaggeletterden horen vaak bij de groep kansarmen en kunnen problemen hebben met participatie. 

GGD Fryslân is aangesloten bij de provinciale stuur- en projectgroep Aanpak Laaggeletterdheid. Doel van deze groep ketenpartners is om Fryslân-breed actief te werken aan het bestrijden van laaggeletterdheid. GGD Fryslân speelt een belangrijke rol bij zowel het voorkomen van laaggeletterdheid, namelijk vroegsignalering van taalachterstanden en advisering van ouders, als bij het signaleren en verwijzen van laaggeletterde ouders. Informatie over laaggeletterdheid staat op de website Lezen en schrijven en in het filmpje over dit onderwerp. Voor meer informatie over de Friese aanpak, stuur een e-mail naar beleidsadvisering@ggdfryslan.nl.  

Regionaal Zorgnetwerk Noord-Nederland

GGD Fryslân is actief betrokken bij de totstandkoming van een regionaal zorgnetwerk in Noord-Nederland dat als doel heeft het antibioticagebruik zodanig te beïnvloeden dat de toename van resistentie voor antibiotica wordt gestopt. Binnen dat zorgnetwerk gaan we met allerlei partijen initiatieven ontwikkelen om de door het ministerie van VWS gestelde doelstellingen te halen. Het gaat bijvoorbeeld om afstemming over het voorschrijven, signaleren, informeren, deskundigheidsbevordering, auditeren, publieksinformatie en communicatie. Voor meer informatie over dit onderwerp, stuur een e-mail naar infectieziekten@ggdfryslan.nl.

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid

De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland (AWPGNN) is een breed samenwerkingsverband tussen de drie noordelijke GGD'en, het UMCG en de RuG. Doel van de AWPGNN is de verbetering van de publieke gezondheid door een betere wisselwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk en verwerving van (evidence based) kennis op dit terrein. De AWPGNN helpt gemeenten een passend beleid te voeren op het gebied van publieke gezondheid. Tot slot wordt het resultaat teruggekoppeld aan de opdrachtgever. www.publiekegezondheid.nl

 


Uitleg van vitale revolutie met aan de bovenkant vijf zwemmende personen onder water en aan de onderkant tekst

Inspirerend voorbeeld

De Vitale Revolutie is een beweging in Zeeland, waarbij samen werken aan een gezonde leefomgeving het uitgangspunt is.


Contact

Vragen of meer informatie? Neem contact op met GGD Fryslân via het algemene telefoonnummer of bekijk de contactgegevens voor gemeenten.

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 17.00

Contactgegevens voor gemeenten