Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Wat kunnen wij voor jouw gemeente betekenen?

Als GGD hebben wij een breed takenpakket dat we uitvoeren voor gemeenten. Dit doen we collectief en op basis van maatwerk.

Vier pijlers

De GGD is gebouwd op vier pijlers, dat zijn:

  1. Monitoring, signalering en advisering.
  2. Uitvoerende taken gezondheidsbescherming.
  3. Toezicht houden.
  4. Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crises.
Lees meer over de vier pijlers

 
Advisering bij gezondheidsbeleid

Vanuit GGD Fryslân leveren wij een bijdrage aan het gezondheidsbeleid van gemeenten. Hiervoor hebben wij per gemeente beleidsadviseurs. Wij adviseren jullie over de inhoud van de vierjaarlijkse nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid en eventuele uitvoeringsnota’s.

Als beleidsadviseurs nemen wij zowel landelijke als regionale ontwikkelingen en speerpunten mee in ons advies aan jullie als gemeente. Ook de relatie tot en afstemming met andere beleidsterreinen en -nota’s hoort bij onze adviesrol. Hierbij kun je onder andere denken aan het sociaal domein, onderwijs, omgevingswet en -visies, publieke gezondheid van speciale doelgroepen, zoals statushouders, en de verbinding tussen gemeenten en de eerstelijnszorg.

Belangrijke bouwstenen voor deze adviezen zijn de cijfers over de gezondheid van de inwoners van de gemeente.

Onderzoek & cijfers per gemeente

Een van de taken van ons als de GGD is het doen van onderzoek of, met andere woorden: het verzamelen van gegevens. GGD-onderzoek levert veel informatie op over de gezondheid van de Friese bevolking en factoren die daarop van invloed zijn.

De informatie uit onze onderzoeken maakt duidelijk welke problemen lokaal spelen en laat zien of bepaalde gezondheidsproblemen en/of bepaalde groepen of gebieden van de provincie extra aandacht nodig hebben. Ook laten de cijfers zien hoe het met de gezondheid van de Friese bevolking staat ten opzichte van andere regio’s in het land. Op basis van de verzamelde gegevens kunnen gemeenten lokaal gezondheidsbeleid maken. Sommige onderzoeken voeren wij uit als onderdeel van onze wettelijke taak. Vaak betreft het dan landelijke onderzoeken, een voorbeeld hiervan is de GGD-monitor voor jeugd.

Daarnaast doen wij onderzoek in opdracht van gemeenten of partnerorganisaties. Dit betreft vaak onderzoek naar specifieke thema’s en doelgroepen. Bijvoorbeeld een evaluatieonderzoek naar het effect van regionale preventieprojecten. Afhankelijk van de opdracht werken we samen met universiteiten, hogescholen en andere partnerorganisaties. De GGD is onder andere actief in innovatiewerkplaatsen.

Voor meer informatie over onderzoek in opdracht, neem dan contact op met onze epidemiologen:
Telefoonnummer: 088 22 99 222
E-mail: epidemiologie@ggdfryslan.nl

Gezondheidsmonitoren

Volgens de Wet Publieke Gezondheid ligt de verantwoordelijkheid voor gezondheidsbeleid bij gemeenten. Als GGD ondersteunen wij jullie bij het opstellen hiervan. Beleidskeuzes worden onder andere gebaseerd op cijfers over de gezondheid van de Friese bevolking. Om de vier jaar verzamelt de GGD daarom met behulp van de Gezondheidsmonitor gegevens hierover.

De gezondheidsmonitor bestaat uit deelmonitoren:

  • (ouders van) kinderen (0 t/m 11 jaar)
  • jongeren (12 t/m 18 jaar)
  • volwassenen (19 t/m 64 jaar)
  • ouderen (65 jaar en ouder)

De kracht van de gezondheidsmonitor is dat hiermee systematisch en eenduidig gezondheidsinformatie voor alle gemeenten in onze provincie verkregen wordt. Alle Nederlandse GGD’en voeren gezondheidsmonitoren uit. Dit maakt vergelijking met landelijke en regionale cijfers mogelijk, zoals vergelijkingen tussen gemeenten.

Naar de gegevens van de gezondheidsmonitor

Vragen of meer informatie?

Neem contact op met GGD Fryslân via het algemene telefoonnummer of bekijk de contactgegevens voor gemeenten.

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 17.00

Contactgegevens voor gemeenten