Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Privacy van jouw gegevens

Als jij of je kind voor bijvoorbeeld een onderzoek, controle of keuring naar GGD Fryslân komt, maken wij een dossier aan. In dit dossier staat privacygevoelige informatie. Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met deze gegevens.

Jouw dossier bij de GGD

Je kunt het GGD-dossier vergelijken met het dossier dat de huisarts van jou of jouw kind heeft. In het GGD-dossier kunnen ook gegevens staan die zijn opgevraagd bij andere hulpverleners. De bescherming van persoonsgegevens moet voldoen aan wettelijke regels. Wij hanteren deze regels en gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. Hieronder vind je de meest gestelde vragen rondom de privacy van persoonsgegevens.

Veel gestelde vragen

Wanneer mag GGD Fryslân persoonsgegevens opslaan?

Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken als:

 • De gegevens noodzakelijk zijn voor een goede behandeling en jij daarvoor toestemming geeft.
 • Wij ze nodig hebben om een wettelijke verplichting na te komen.
 • De gegevensverwerking van levensbelang is voor jou of jouw kind.
 • Wij ze nodig hebben om onze taak goed uit te kunnen voeren.
Wat staat er in een GGD-dossier?

In het dossier staan altijd je persoonsgegevens. Daarnaast kunnen er aantekeningen in staan over jouw gezondheidstoestand en gegevens over onderzoeken en behandelingen. Ook eventuele afschriften van correspondentie met de huisarts en andere specialisten bewaren we in dit dossier.

Hoe lang bewaart de GGD een dossier?

Een dossier wordt vijftien jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. In bijzondere gevallen bewaren we het dossier langer, bijvoorbeeld omdat de arts een goede reden heeft.

Kan ik mijn dossier inzien?

Ja, dat kan. Je kunt een verzoek bij ons indienen om je gegevens in te zien, te kopiëren, te verbeteren, aan te vullen, af te schermen, anoniem te houden of te maken of te laten verwijderen.

Kunnen anderen het dossier inzien?

Alleen jij kunt het dossier van jezelf of je kind inzien. En daarnaast natuurlijk de GGD-medewerkers die bij de behandeling of het advies betrokken zijn. Zij zijn verplicht tot geheimhouding. Anderen mogen alleen het dossier inzien als jij daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Op deze regel zijn enkele uitzonderingen. Die hebben meestal te maken met minderjarigheid of als iemand wilsonbekwaam is. Ook de dood van een cliënt kan soms betekenen dat de naaste familie inzage krijgt.

De GGD deelt alleen informatie uit je dossier met andere zorginstanties als jij daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Kan ik mijn gegevens aanpassen?

Ja, dat kan. Je kunt een verzoek bij ons indienen om je gegevens:

 • te verbeteren
 • aan te vullen
 • af te schermen
 • anoniem te houden of te maken
 • te laten verwijderen
Wat als ik niet wil dat jullie mijn gegevens gebruiken?

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw gegevens door GGD Fryslân. Dat heet ‘verzet aantekenen’. Wij moeten daarna beslissen of wij stoppen met de verwerking of hiermee doorgaan. Dit laatste kan als er een goede reden voor is.

Kan ik achterhalen aan welke andere instanties mijn gegevens zijn verstrekt?

Je kunt bij ons een verzoek indienen met de vraag of wij in het afgelopen jaar jouw gegevens hebben verstrekt aan andere instanties. En ook aan wie ze zijn verstrekt.

Kan ik vragen om overdracht van mijn gegevens?

Er kunnen redenen zijn om jouw gegevens over te dragen aan een andere instelling. Bijvoorbeeld als je gaat verhuizen. Wij zullen vrijwel altijd jouw verzoek zo snel mogelijk inwilligen.

Wat als er bij jullie iets mis gaat met mijn gegevens?

Rondom persoonsgegevens kunnen er bij organisaties soms dingen misgaan. Bijvoorbeeld als bij het updaten van een systeem tijdelijk gegevens waren in te zien door onbevoegde medewerkers. Als er zoiets gebeurt, is er sprake van een datalek. Wij melden een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens als er kans is op nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Ook krijg jij - als jouw persoonsgegevens betrokken zijn bij het datalek - bericht van ons over wat er met jouw gegevens is gebeurd.

Hoe dien ik een klacht in over het beheer van mijn gegevens?

Vind je dat wij niet goed met jouw persoonsgegevens omgaan? Spreek één van onze medewerkers hier dan op aan. Heb je het gevoel dat je niet gehoord wordt, dien dan een klacht in. Dat kan per e-mail, telefonisch (088 22 99 222), of schriftelijk via ons postadres.

 

Een verzoek indienen

Je kunt gebruik maken van een formulier voor:

 • een verzoek om een dossier in te zien (en te kopiëren)
 • een verzoek om gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen, anoniem te houden of te maken of te laten verwijderen
 • een bezwaar, het aanteken van verzet
 • een verzoek om informatie over de instanties aan wie gegevens zijn verstrekt

Je kunt het formulier downloaden als Word-bestand en uitprinten. Dat is nodig omdat je jouw handtekening moet zetten. Stuur het formulier per post naar ons toe of ingescand via de mail. De contactgegevens vind je op het formulier. Je krijgt binnen vier weken na ontvangst antwoord.

Download aanvraagformulier jouw GGD-dossier

Privacyverklaring

GGD Fryslân heeft ook een uitgebreide privacyverklaring. Hier vind je onder andere informatie over jouw rechten en een mailadres waar je met vragen terecht kunt.