Privacy en jouw gegevens

Als jij of je kind voor bijvoorbeeld een onderzoek, controle of keuring naar GGD Fryslân komt, maken wij een (digitaal) dossier aan. In dit dossier staat privacygevoelige informatie. Denk hierbij aan naam, adres, Burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer en medische gegevens. Wij gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens.
Jouw privacy & het coronavirus

 

Jouw dossier bij de GGD

Je kunt het GGD-dossier vergelijken met het dossier dat de huisarts van jou of jouw kind heeft. In het GGD-dossier staan gegevens die wij rechtstreeks bij jou hebben opgevraagd en ook gegevens die wij hebben gekregen van andere instanties of andere hulpverleners. Bij alle gegevensverwerkingen staat voorop dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. Niet alleen omdat de verwerking en bescherming van jouw persoonsgegevens moet voldoen aan de wettelijke regels, zoals de AVG, maar ook omdat wij het belangrijk vinden dat jouw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en dat niet zomaar iedereen hier toegang toe krijgt.

In de AVG staan verschillende verplichtingen die wij hebben met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Het belangrijkste doel hiervan is om jouw privacy goed te beschermen en jouw persoonsgegevens goed te beveiligen. Zo schrijft de wet voor wanneer een GGD gegevens mag verzamelen, welke informatie gevraagd mag worden en wie ermee mag werken. Daarnaast geeft de wet jou als degene over wie de persoonsgegevens gaan (betrokkene) een aantal rechten waarmee je grip kunt houden op jouw gegevens. Hieronder vind je de meest gestelde vragen rondom het gebruik en de bescherming van jouw persoonsgegevens en jouw privacyrechten.

 

Veel gestelde vragen

Wij registreren jouw persoonsgegevens om aan onze wettelijke taken en verplichtingen te kunnen voldoen en om de juiste zorg aan jou te kunnen verlenen. Wij registreren hiervoor alleen de noodzakelijke gegevens.

In het dossier staan persoonsgegevens over jou die wij nodig hebben voor het uitvoeren van onze wettelijke taken en verplichten, en om aan jou de juiste zorg te kunnen verlenen. Denk hierbij aan jouw naam, adres, burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer en medische of andere gezondheidsgegevens. Daarnaast kunnen er aantekeningen in staan over jouw gezondheidstoestand en gegevens over onderzoeken en behandelingen. Ook eventuele afschriften van correspondentie met de huisarts en andere specialisten bewaren we in dit dossier.

Een medisch dossier wordt minimaal twintig jaar bewaard. Dit is een wettelijke verplichting. Daarna wordt het vernietigd. In bijzondere gevallen kunnen we we het dossier langer bewaren, bijvoorbeeld omdat de arts jouw gegevens langer nodig heeft of in het belang van iemand anders.

Ja, dat kan. Je kunt een verzoek bij ons indienen om op te vragen welke gegevens over jou bekend zijn binnen GGD Fryslân. Dit recht heeft alleen betrekking op jouw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon. Je kunt jouw aanvraag indienen via onderstaand formulier. 

Download aanvraag persoongegevens

Na ontvangst van jouw aanvraag, ontvang je van ons binnen één maand een kopie van jouw gegevens. Hierbij geven wij jou onder meer jou in:

 • Welke gegevens wij hebben verzameld;
 • Met welk doel wij deze gegevens verzamelen;
 • Hoe wij aan deze gegevens zijn gekomen;
 • Aan welke organisaties de gegevens worden doorgegeven;

Geen inzage in uitzonderlijke gevallen

In uitzonderlijke gevallen kan GGD Fryslân weigeren om inzage te verstrekken in jouw gegevens. Dit kan alleen als daar een goede reden voor is in verband met:

 1. De veiligheid van de staat;
 2. Het voorkomen, opsporen en/of vervolgen van strafbare feiten;
 3. Gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;
 4. Het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder 2 en 3;
 5. De bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

We kunnen een inzageverzoek gedeeltelijk weigeren als dit bijvoorbeeld nodig is voor de afscherming van de gegevens van iemand anders. Als je deze gegevens wilt inzien, dan wordt die andere persoon eerst in staat gesteld zijn mening te geven over jouw verzoek.

 

Alleen jij kunt jouw eigen dossier inzien. Uitzondering hierop is wanneer je gegevens opvraagt van jouw kind, die de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt. En daarnaast natuurlijk de GGD-medewerkers die bij de zorg of het advies betrokken zijn. Zij zijn verplicht tot geheimhouding. Anderen mogen alleen het dossier inzien als jij daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Op deze regel zijn enkele uitzonderingen. Als je jonger bent dan 16 jaar of als je onder curatele bent gesteld, kan alleen jouw wettelijk vertegenwoordiger namens jou een verzoek om uitoefening van jouw privacyrechten doen.

Bij kinderen en hun medisch dossier gelden de volgende leeftijdsgrenzen:

 • Kinderen tot 12 jaar
  • Bij kinderen tot 12 jaar kan de ouder met gezag de rechten uitoefenen.
 • Kinderen tussen 12 en 16 jaar
  • Bij kinderen tussen 12 en 16 jaar is zowel een verzoek van het kind als de ouder met gezag nodig. Als ouder kun je het dossier bijvoorbeeld inzien, maar pas nadat jouw kind daarvoor toestemming heeft gegeven. Bij het verzoek dat je indient moet je daarom ook een schriftelijke machtiging of toestemmingsverklaring van jouw kind toevoegen.
 • Jongeren vanaf 16 jaar
  • Vanaf 16 jaar beslist een jongere zelf over zijn dossier en gegevens. De jongere kan zelf een verzoek indienen en heeft daarvoor geen instemming nodig van de ouder(s).

Ja, dat kan. Als je onjuistheden hebt gevonden in de persoonsgegevens die GGD Fryslân van jou verwerkt, kun je een verzoek bij ons indienen om jouw gegevens te verbeteren (corrigeren), aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Hetzelfde kun je doen als gegevens onvolledig zijn, je van mening bent dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld of op een andere manier door GGD Fryslân in strijd met de wet worden gebruikt. Deze rechten hebben alleen betrekking op jouw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon. Uitzondering hierop is wanneer het gaat om gegevens van jouw kind, als die jonger is dan 12 jaar.

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw gegevens door GGD Fryslân. Dat heet ‘verzet aantekenen’. Wij moeten daarna beslissen of wij stoppen met de verwerking of hiermee doorgaan. Dit laatste kan als er een goede reden voor is.

Ja, dat kan. Je kunt bij ons een verzoek indienen met de vraag of wij in het afgelopen jaar jouw gegevens hebben verstrekt aan andere instanties. En ook aan wie ze zijn verstrekt.

Ja, dat kan. Er kunnen redenen zijn om jouw gegevens over te dragen aan een andere instelling. Bijvoorbeeld als je gaat verhuizen. Je kunt ons vragen om jouw gegevens door te geven aan een andere organisatie. Dit heet recht op dataportabiliteit en kan alleen bij digitale gegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt. Ook dit recht heeft alleen betrekking op jouw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon. Uitzondering hierop is wanneer het gaat om digitale gegevens van jouw kind, als die jonger is dan 12 jaar.

Rondom persoonsgegevens kunnen er bij organisaties soms dingen misgaan. Bijvoorbeeld als bij het updaten van een systeem tijdelijk gegevens waren in te zien door onbevoegde medewerkers. Als er zoiets gebeurt, is er sprake van een datalek. Wij melden een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens als er kans is op nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Ook krijg jij - als jouw persoonsgegevens betrokken zijn bij het datalek - bericht van ons over wat er met jouw gegevens is gebeurd.

Vind je dat wij niet goed met jouw persoonsgegevens omgaan? Spreek één van onze medewerkers hier dan op aan. Heb je het gevoel dat je niet gehoord wordt, dan kun je een klacht indienen. Dat kan per e-mail, telefonisch (088 22 99 222), of schriftelijk via ons postadres. Ben je niet tevreden over de afhandeling van jouw privacyklacht, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Een verzoek indienen

Wil je weten welke persoonsgegevens GGD Fryslân van jou heeft? Of wil je gebruik maken van een van jouw andere privacyrechten, zoals een verzoek om correctie, aanvulling of verwijdering van jouw gegevens? Dan kun je hiervoor een verzoek indienen via ons formulier 'Aanvraag Persoongegevens'. 

Je kunt alleen een verzoek indienen voor jouw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon. Uitzondering hierop is wanneer het gaat om gegevens van jouw kind, die jonger is dan 12 jaar.

Procedure

Binnen één maand ontvang je bericht over het door jou ingediende verzoek. Dit kan met twee maanden verlengd worden wanneer het een complex verzoek betreft of als je meerdere verzoeken hebt ingediend. Als je het niet eens bent met het door GGD Fryslân genomen besluit jouw verzoek, dan kunt je hiertegen bezwaar maken.

In het besluit staat vaak het telefoonnummer van de afdeling. Je kunt dit nummer eerst bellen voor meer informatie of om problemen te bespreken. Je kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Op het besluit staat het adres waar je dit naar toe kunt sturen. In jouw bezwaarschrift dient in elk geval te vermelden:

 • Jouw naam en adres
 • Jouw telefoonnummer
 • Datum van het bezwaarschrift
 • Reden(en) van jouw bezwaar
 • Jouw handtekening

De wettelijke termijn om op jouw bezwaarschrift te beslissen bedraagt 6 weken, vanaf de dag waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Deze termijn kan verlengd worden met nogmaals 6 weken (artikel 7:10 Algemene Wet Bestuursrecht).

Wil of kan je jouw verzoek niet via het online formulier indienen, dan kun je het formulier ook downloaden als pdf-bestand en uitprinten. Stuur het volledig ingevulde formulier (met eventuele bijlagen) per post naar ons toe of gescand via de mail. De contactgegevens vind je op het formulier. Je krijgt binnen één maand na ontvangst antwoord.

Download aanvraag persoonsgegevens

Privacyverklaring

GGD Fryslân heeft ook een uitgebreide privacyverklaring. Hier vind je onder andere informatie over jouw rechten en een e-mailadres waar je met vragen terecht kunt.