Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor professionals

Middelbare scholieren in Fryslân minder gelukkig dan voor de coronacrisis

24 mei 2022

De afgelopen twee jaar zijn middelbare scholieren in Fryslân minder gelukkig geworden. Gaf in 2019 nog bijna negen op de tien scholieren aan zich meestal (zeer) gelukkig te voelen, in 2021 is dit gedaald naar driekwart van de scholieren. Daarnaast is er de afgelopen twee jaar weinig veranderd in het leefstijlgedrag, zoals bewegen en alcoholgebruik.

Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 van GGD Fryslân, een onderzoek dat in het najaar van 2021 is afgenomen onder scholieren in klas twee en vier van het regulier voortgezet onderwijs. Hieraan hebben bijna 4.500 scholieren van 34 scholen uit de provincie Fryslân deelgenomen.

Geluksgevoel en gezondheid

In de periode voor corona zei 87% van de scholieren zich meestal (zeer) gelukkig te voelen, eind 2021 is dit gedaald naar 75%. Ook de eigen gezondheid wordt door minder scholieren als goed ervaren. Dit daalde van 87% in 2019 naar 81% in 2021.

Impact coronaperiode

Gebeurtenissen meegemaakt tijdens de coronaperiode, zoals quarantaine, coronabesmetting, ziekenhuisopname en ziekte of overlijden van een naaste (al dan niet door corona), hebben grote impact op een deel van de tweede- en vierdeklassers. Van de scholieren gaf 17% aan nog last te hebben van een dergelijke gebeurtenis. Bijna twee derde (64%) geeft aan snel te herstellen na een moeilijke periode en 42% vindt het makkelijk om stressvolle gebeurtenissen te doorstaan. Markwin Jetzes, epidemioloog bij GGD Fryslân zegt daarover: Dit betekent dat een groot deel van de jongeren moeite heeft gehad met de coronaperiode. Vanuit GGD Fryslân verwachtten we dit al.  We hebben daarom naast ons reguliere aanbod aan scholen het lespakket ‘Je Brein de baas?!’ aangeboden. Dat is een lespakket om de mentale gezondheid van leerlingen op het voortgezet onderwijs te versterken.’

Eind 2021 gaf 36% van de scholieren aan in de vier daaraan voorafgaande weken alcohol te hebben gedronken, dat is vergelijkbaar met 2019 (37%). Ook het aandeel scholieren dat dagelijks minimaal één uur beweegt is nagenoeg gelijk gebleven. Eind vorig jaar was dit 17% en in 2019 was dit 19%. Dit betekent dat de daling van alcoholgebruik onder jongeren minder hard gaat.

Over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd

Alle 25 GGD’en in Nederland voerden de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in het kader van de Integrale (populatie-brede) Gezondheidsmonitor COVID-19. Hierbij is samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, samen het netwerk GOR. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten als gevolg van de coronacrisis onder de Nederlandse bevolking inzichtelijk te maken.

Meer landelijke informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd lees je op de website van GGD GHOR.