Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor professionals

Faksinaasje ynformaasje yn it Frysk

De GGD faksinearret tsjin it koroanafirus. Mei in faksinaasje tsjin it koroanafirus beskermest dysels, mar ek dyn famylje, freonen en de kwetsbere minsken om dy hinne. De faksinaasje is fergees.

Prikke sûnder ôfspraak

Werhelprik: Elkenien fan 12 jier of âlder dy’t de basissearje tsjin koroana ôfrûne hat, kin in werhelprik krije tsjin koroana. Dat kin fan trije moannen ôf nei de lêste prik of besmetting. Krijst dan in mRNA-faksin. Hoechst gjin ôfspraak te meitsjen foar in werhelprik tsjin it koroanafirus.

Oare faksins: Ek foar in prik út de basissearje of in faksinaasje foar bern (5 oant 11 jier) kinst sûnder ôfspraak komme. Dat kin allinne op ús fêste faksinaasjelokaasjes, net op de pop-up lokaasjes. Krijst dan in mRNA faksin. Wolst in prik mei Janssen (vector-faksin) of Novavax (aaiwyt--faksin)? Meitsje dan earst in ôfspraak. Lês mear oer dizze faksinaasjes op de webside fan de Ryksoerheid.

Hâld der rekken mei dat it drok wêze kin, wêrtroch’tst efkes op dyn beurt wachtsje moatst. Kontrolearje foar dyn besite de iepeningstiden, dy ferskille per wike en per lokaasje.

Besjoch de lokaasjes en iepeningstiden

Prikke op ôfspraak

Komst leaver op ôfspraak foar dyn faksinaasje tsjin koroana? Gean nei www.planjeprik.nl of belje mei 0800 7070 om in ôfspraak te meitsjen foar de werhelprik of in prik út de basissearje.

Ast gjin mRNA-faksin meist of wolst, kinst op ôfspraak in faksin fan Janssen (vector- faksin) of Novavax (aaiwyt-faksin) krije. Dy faksins binne beskikber as basissearje en as werhelprik.

Lês mear oer dizze faksinaasjes op de webside fan de Ryksoerheid.

Tarieding op dyn faksinaasje

Foar in feilich en flot ferrin fan dyn faksinaasje is it belangryk datst:

  • in mûlkapke draachst en 1,5 meter ôfstân hâldst fan oaren;
  • klean draachst wêrby’tst de boppe-earms maklik bleat meitsje kinst;
  • it folgjende by dy hast:
    • in jildich ID-bewiis.
    • de ynfolle sûnensferklearring.

Folgje op de faksinaasjelokaasje de oanwizingen fan it personiel op.

De faksinaasjelokaasje is goed tagonklik, ek mei in rolstoel of rollator. Oanmelde dochst by de registraasjebaly. Nei de prik bliuwst noch 15 minuten wachtsjen om der wis fan te wêzen datst gjin bywurkingen krijst. As it nedich is binne op it plak rolstuollen en rollators oanwêzich. Goed om te witten: der is altyd in dokter oanwêzich op de faksinaasjelokaasje.

Faksinaasjelokaasjes

We hawwe fiif fêste lokaasjes yn Fryslân dêr’tst dy faksinearje litte kinst: Ljouwert, It Hearrenfean, Drachten, Snits en Dokkum. Dêrneist kinst op ferskillende mominten delkomme by ús pop-up lokaasjes. Dat binne tydlike lokaasjes op sintrale plakken yn ferskillende wiken en doarpen yn Fryslân, dêr’tst sûnder ôfspraak in werhelprik krije kinst. 

Besjoch de lokaasjes en iepeningstiden

Teste

Hast klachten dy’t passe by koroana? Doch dan altyd in selstest. In selstest is in flugge antygeentest dy’tst sels dwaan kinst om te testen oftst koroana hast. Is de útslach fan dyn selstest posityf? Bliuw dan thús en gean yn isolaasje. Op de webside fan de oerheid lêst mear oer hoelang’t oftst yn isolaasje bliuwe moatst. Yn de measte gefallen hoechst nei in positive selstest gjin NAAT-test lykas PCR of TMA mear dwaan te litten by de GGD. Teste by de GGD is allinnich bedoeld foar bepaalde doelgroepen. Mear ynformaasje oer teste en de spesifike doelgroepen fynst op de webside fan de Ryksoerheid.