Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Ynformaasje yn it Frysk

Faksinaasjelokaasje 

Begjin 2021 is der lanlik útein set mei de grutskalige faksinaasjekampanje tsjin it koroanafirus. GGD Fryslân is heal jannewaris begûn mei it prikken op de lokaasje WTC Expo yn Ljouwert. Heal febrewaris binne de earste bewenners fan de Fryske Waadeilannen faksinearre.

Alle 8 faksinaasjelokaasjes binne yntusken iepene. Minsken kinne foar in faksinaasje yn Ljouwert, Snits, It Hearrenfean, Dokkum, Frjentsjer, Drachten, Koudum en Appelskea telâne. Sa kinne alle groepen dêr't de GGD ferantwurdlik foar is yn harren eigen omjouwing faksinearre wurde: de mobile 60-plusser, de groep fan 18 oant 60 jier en in part fan it soarchpersoniel.

Wannear bin ik oan bar? 

Op 15 jannewaris 2021 binne wy yn Fryslân úteinset mei it faksinearjen fan soarchmeiwurkers dy’t wurkje yn ferpleech- en fersoargingshûzen. Fan 25 jannewaris ôf binne wy ek úteinset mei it faksinearjen fan kwetsbere âlderen. Wy binne begûn mei de âldste ynwenners; de 90-plussers dy’t noch selsstannich wenje. De Ryksoerheid jout yn de saneamde ‘faksinaasjestrategy’ stap foar stap oan hokker doelgroepen oan bar binne.

De folchoarder fan faksinearjen wurdt dus bepaald troch de Ryksoerheid. Dizze folchoarder wurdt hieltyd evaluearre en sa nedich oanpast. Alles stiet en falt boppedat met de goedkarring, wurking en beskikberens fan de faksins. It kabinet hat bygelyks - op advys fan de Sûnensried - de groep fan 60 jier en âlder nei foarren helle. Dizze groep rint it grutste risiko op in slim ferrin fan harren sykte as se besmet wurde troch it koroanafirus. Mei it faksinearjen fan dizze doelgroep hopet it kabinet de druk op de soarch lytser te meitsjen. Doel is dat it tal pasjinten dat nei it sikehûs moat of thússoarch nedich hat, ôfnimt en dat wy útbraken yn soarchynstellings te foaren komme kinne. Ek húsdokters binne yn de faksinaasjestrategy nei foarren helle.

  • De folchoarder fan faksinearjen foar minsken dy’t net yn de soarch wurkje, kinst fine fia dizze link op de webside fan de Ryksoerheid.  
  • De folchoarder fan faksinearjen foar minsken dy’t wol yn de soarch wurkje, fynst fia dizze link op de webside fan de Ryksoerheid.

Op de webside fan de Ryksoerheid fynst al it lêste nijs oer de faksinaasjekampanje fan de oerheid en de faksinaasjestrategy (de folchoarder fan faksinearjen). Ek fynst hjir it meast aktuele skema fan de faksinaasjefolchoarder.

Hoe wurkje de faksins?

 

Utnûging 

Asto oan bar bist om faksinearre te wurden, dan krijst fan it RIVM in persoanlike útnûging foar dyn faksinaasjemomint. Yn dizze útnûging stiet ek wêr’st de faksinaasje krijst. Dat kin op in GGD-lokaasje wêze, by dyn húsdokter of yn in ferpleechhûs by dy yn ‘e buert. Sikehûsmeiwurkers wurde yn it sikehûs faksinearre. 

Klachten? Lit dy teste. 

It koroanafaksin beskermet dy tsjin it coronafirus. Wy witte nog net oft immen dy’t faksinearre is it firus dochs noch op in oar oerbringe kin. Dêrom nimme wy it wisse foar it ûnwisse: foar faksinearre minsken jilde foarearst deselde maatregels as foar minsken dy’t net faksinearre binne. Dus hast klachten? Bliuw thús en lit dy teste. Ek ast faksinearre bist! 

Mear witte? 

Do hast fêst al in soad lêzen en heard oer it koroanafaksin. It RIVM en de Ryksoerheid beantwurdzje de meast stelde fragen oer it faksin op harren webside en wurkje dizze antwurden hieltyd by. Hasto in fraach? Sjoch foar mear ynformaasje op www.coronavaccinatie.nl. Do kinst ek belje mei it lanlik ynformaasjenûmer 0800-1351.

Sjoch foar mear ynformaasje de ynformaasje folders:

Dizze ynformaasjefideo jout dy ek al in soad antwurden. 


Friese vlag