Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Ynformaasje yn it Frysk

Op 15 jannewaris binne wy yn Fryslân úteinset mei it faksinearjen fan soarchpersoniel yn de Keltenhal fan it WTC Expo yn Ljouwert.

Faksinaasjelokaasje 

Op 15 jannewaris binne wy yn Fryslân úteinset mei it faksinearjen fan soarchpersoniel yn de Keltenhal fan it WTC Expo yn Ljouwert. Wy ha keazen foar it WTC Expo om’t hjir genôch romte is, sawol binnen as bûten. Sa kinne wy genôch ôfstân fan inoar hâlde en kin elkenien bûten tichtby parkeare. It testen (de L-lokaasje) is yn de Saksenhal. Besikers komme inoar sadwaande net tsjin. Der binne ferskillende yn- en útgongen en ek binne de parkearplakken fan inoar skieden.  

Na dizze grutskalige start yn it WTC Expo begjinne wy mei it faksinearjen fan kwetsbere groepen en de âlderein. Dit wurdt dien yn de fersoargingshûzen en by húsdokters. 

Wannear ben ik oan bar? 

Yn jannewaris binne wy yn Fryslân úteinset mei it faksinearjen fan soarchmeiwurkers dy’t wurkje yn ferpleech- en fersoargingshûzen. Fan 25 jannewaris ôf binne wy ek úteinset mei it faksinearjen fan kwetsbere âlderen. Wy begjinne mei de âldste ynwenners; de 90-plussers dy’t noch selsstannich wenje. De Ryksoerheid jout yn de saneamde ‘faksinaasjestrategy’ stap foar stap oan hokker doelgroepen oan bar binne.  

De folchoarder fan faksinearjen wurdt dus bepaald troch de Ryksoerheid. Dizze folchoarder wurdt kontinu evaluearre en sa nedich oanpast. Alles stiet en falt boppedat met de goedkar, wurking en beskikberens fan de faksins. It kabinet hat bygelyks - op advys fan de Sûnensried - de groep fan 60 jier en âlder nei foarren helle. Dizze groep rint it grutste risiko op in slim ferrin fan harren sykte as se besmet wurde troch it coronafirus. Mei it faksinearjen fan dizze doelgroep hopet it kabinet de druk op de soarch lytser te meitsjen. Doel is dat it tal pasjinten dat nei it sikehûs moat of thússoarch nedich hat, ôfnimt en dat wy útbraken yn soarchynstellings foarkomme kinne. Ek húsdokters binne yn de faksinaasjestrategy nei foarren helle. 

  • De folchoarder fan faksinearjen foar minsken dy’t net yn de soarch wurkje, kinst fine fia dizze link op de webside fan de Ryksoerheid.  
  • De folchoarder fan faksinearjen foar minsken dy’t wol yn de soarch wurkje, fynst fia dizze link op de webside fan de Ryksoerheid.

Op de webside fan de Ryksoerheid fynst al it lêste nijs oer de faksinaasjekampanje fan de oerheid en de faksinaasjestrategy (de folchoarder fan faksinearjen). Ek fynst hjir it meast aktuele skema fan de faksinaasjefolchoarder.

Utnûging 

Asto oan bar bist om faksinearre te wurden, dan krijst fan it RIVM in persoanlike útnûging foar dyn faksinaasjemomint. Yn dizze útnûging stiet ek wêr’st de faksinaasje krijst. Dat kin op in GGD-lokaasje wêze, by dyn húsdokter of yn in ferpleechhûs by dy yn ‘e buert. Sikehûsmeiwurkers wurde yn it sikehûs faksinearre. 

Klachten? Lit dy teste. 

It coronafaksin beskermet dy tsjin it coronafirus. Wy witte nog net oft immen dy’t faksinearre is it firus dochs noch op in oar oerbringe kin. Dêrom nimme wy it wisse foar it ûnwisse: foar faksinearre minsken jilde foarearst deselde maatregels as foar minsken dy’t net faksinearre binne. Dus hast klachten? Bliuw thús en lit dy teste. Ek ast faksinearre bist! 

Mear witte? 

Do hast fêst al in soad lêzen en heard oer it coronafaksin. It RIVM en de Ryksoerheid beantwurdzje de meast stelde fragen oer it faksin op harren webside en wurkje dizze antwurden hieltyd by. Hasto in fraach? Sjoch foar mear ynformaasje op www.coronavaccinatie.nl of besjoch de flyer ‘Faksinearje tsjin koroana’Do kinst ek belje mei it lanlik ynformaasjenûmer 0800-1351.  

Dizze ynformaasjefideo jout dy ek al in soad antwurden. 


Friese vlag