Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor professionals. Lees op onze dienstverleningspagina welke maatregelen er gelden tijdens een afspraak met GGD Fryslân.

Ynformaasje yn it Frysk

It faksinearjen tsjin it koroanafirus is yn folle gong. Mei in faksinaasje tsjin it koroanafirus beskermest dysels, mar ek dyn famylje, freonen en de kwetsbere minsken om dy hinne. Sa soarget it faksinearjen derfoar dat we stapke foar stapke mear frijheid weromkrije.

Faksinaasjelokaasjes 

GGD Fryslân hat fiif fêste lokaasjes yn Fryslân dêr’tst dy faksinearje litte kinst: Ljouwert, It Hearrenfean, Drachten, Snits en Dokkum. Kinst hjir klikke foar de adressen en iepeningstiden fan de faksinaasjelokaasjes.

Ofspraak meitsje foar faksinaasje

Op de faksinaasjelokaasjes yn Ljouwert, Drachten, It Hearrenfean, Dokkum en Snits kinst sûnder ôfspraak dochs in prik helje tsjin it koroanafirus. 

Folwoeksenen (dus minsken fanôf 18 jier en âlder) binne wolkom foar in earste, twadde of in boosterprik sûnder ôfspraak oant in oere foar slutingstiid. De lêste oere is allinne foar minsken mei in ôfspraak, sa foarkomme we dat we faksins fergrieme.

Prikke sûnder ôfspraak giet net op foar: 

  • Bern tusken de 5 en 11 jier
  • Jongerein tusken 12 en 17 jier 
  • Minsken mei in útnoeging krigen foar in 'herhaalprik tegen corona' 

Meitsje yn boppesteande situaasjes altiid tillefoanysk in ôfspraak fia 0800 - 7070. 

Pop-up lokaasjes

Kinst foarljochting krije en dy prikke litte sûnder ôfspraak yn pop-up lokaasjes. Dat binne tydlike lokaasjes op sintrale plakken yn ferskillende wiken en doarpen yn Fryslân. Foar mear ynformaasje oer ús pop-up faksinaasjelokaasjes sjochst op dizze side.

Tink derom!

Prikke sûnder ôfspraak op in pop-up lokaasje giet net op foar: 

  • Bern tusken de 5 en 11 jier
  • Jongerein tusken 12 en 17 jier 
  • Minsken mei in útnoeging krigen foar in 'herhaalprik tegen corona' 

Meitsje yn boppesteande situaasjes altiid tillefoanysk in ôfspraak fia 0800 - 7070. 

Ekstra prik (boosterfaksinaasje)

De boosterprik is in oppepper om de beskerming tsjin it koroanafirus op peil te hâlden.

Dizze prik meist helje ast 12 jier of âlder bist en wannear it langer as trije moanne lynt is dasto dyn lêtste faksinaasje tsjin koroana hân hast of wannear it langer as trije moannen lynt is dasto besmet wiedest mei it koroanafirus.

Teste

Wolst dy teste litte op koroana? Belje 0800 - 1202 of gean nei coronatest.nl en meitsje in ôfspraak foar in gratis test by dy yn de buert.