Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor professionals

Ynformaasje yn it Frysk

It faksinearjen tsjin it koroanafirus is yn folle gong. Mei in faksinaasje tsjin it koroanafirus beskermest dysels, mar ek dyn famylje, freonen en de kwetsbere minsken om dy hinne. Faksinearjen is fergees. Foar in faksinaasje moatte je in ôfspraak meitsje.

Op dizze side krigest mear ynformaasje oer:

Faksinaasjelokaasjes 

GGD Fryslân hat fiif fêste lokaasjes yn Fryslân dêr’tst dy faksinearje litte kinst: Ljouwert, It Hearrenfean, Drachten, Snits en Dokkum. Kinst hjir klikke foar de adressen en iepeningstiden fan de faksinaasjelokaasjes.

Ofspraak meitsje

Foar in faksinaasje moatte je in ôfspraak meitsje.

Wannear’tst útnûge bist foar in werhelprik, dan kinst kontakt opnimme foar it meitsjen fan in ôfspraak. Gean nei www.planjeprik.nl of belje mei 0800 70 70.

Je kinne noch hieltyd in coronafaksinaasje út basissery krije. Belje mei 0800 7070 foar in prikôfspraak.

Werhelprik

Dit neijier kin elkenien fan tolve jier of âlder in mei in ôfrûne basissery tsjin corona in werhelprik mei it fernijde coronafaksin krije. Fan septimber 2022 ôf hjitte alle prikken tsjin corona dy’t nei de basissery jûn wurde de ‘werhelprik’. De werhelprik helpt om de beskerming tsjin it coronafirus heech te hâlden. De werhelprik kin fan trije moanne ôf nei de lêste coronoprik of coronabesmetting jûn wurde. Foar de werhelprik moatst in ôfspraak meitsje.

Teste

Hast klachten dy’t passe by corona? Doch dan altyd in selstest. In selstest is in antygeenssneltest dy’t je sels dwaan kinne om te testen oft je corona hawwe. Is de útslach fan dyn selstest posityf? Bliuw dan thús en gean yn isolaasje. Op de webside fan de Ryksoerheid lêze je mear oer hoelang oft je yn yn isolaasje bliuwe moatte. Yn de measte gefallen hoege je nei in positive selstest gjin PCR-test mear dwaan te litten by de GGD. Teste by de GGD is allinnich noch bedoeld foar bepaalde doelgroepen. Mear ynformaasje oer testen en de spesifike doelgroepen fynst op de webside fan de Ryksoerheid.